Download pdf Contacteer ons

Bijlagen

Materialiteitsanalyse

(GRI 103-1)

Om te bepalen of een onderwerp van materieel belang is, wordt gebruik gemaakt van een combinatie van interne en externe factoren. In onderstaande matrix is de materialiteit van onderwerpen gerangschikt volgens de volgende criteria:

1. Invloed op beslissingen van belanghebbenden:

  • Frequentie van rapportageverzoeken per individueel aspect
  • Striktheid van de criteria van de belanghebbenden per aspect

2. Belang voor Bekaerts bedrijfsactiviteiten:

  • Inspanningen verricht ter verbetering van de prestaties en/of de reikwijdte van de rapportage
  • Frequentie en gewicht toegekend aan het aspect in de rapportage en communicatie van Bekaert
  • Meetbare KPI’s (Key Performance Indicators) en vooruitgang opgenomen in dit rapport

In onderstaande matrix laat het schaduwvlak de meetbare materiële aspecten zien die in dit rapport zijn opgenomen.
(GRI 102-47)

 

Materiële aspecten (per categorie):

Economisch:
1. Economische bedrijfsprestaties
2. Steun aan sociale en maatschappelijke initiatieven
3. Upstream duurzame toeleveringsketen

Milieu:
4. Energie en uitstoot
5. Water
6. Afvalwater en afval

Sociaal:
7. Gezondheid en veiligheid
8. Leren en ontwikkelen
9. Kinder- en dwangarbeid
10. Vrijheid van vereniging
11. Anticorruptie (ethiek)
12. Diversiteit en gelijke kansen
13. Privacy van klanten
14. Mensenrechten
15. Prestatiebeoordelingen

Algemene openbaarmaking bestuur en ERM

Raad van Bestuur 

De voornaamste taken van de Raad van Bestuur zijn het bepalen van de strategie en het algemene beleid van de Groep en het opvolgen van de activiteiten van Bekaert. De Raad van Bestuur is het hoogste beslissingsorgaan van het bedrijf met uitzondering van aangelegenheden die door de wet of door de statuten zijn voorbehouden aan de Algemene Vergadering van aandeelhouders. De Raad van Bestuur heeft momenteel dertien leden. Hun professioneel profiel omvat verschillende vakgebieden, zoals recht, business, industriële activiteiten, financiën & investment banking, HR en consultancy. 38% van de leden van de Raad van Bestuur is vrouwelijk - meer dan wat de huidige regelgeving inzake diversiteit voorschrijft.
(GRI 102-18 + GRI 103-2 + GRI 103-3)

De functies van Voorzitter en van Gedelegeerd Bestuurder worden nooit door dezelfde persoon uitgeoefend. De Gedelegeerd Bestuurder is het enig lid van de Raad met een uitvoerende functie. Alle andere leden zijn niet-uitvoerende bestuurders.
(GRI 102-23)

De Raad van Bestuur van NV Bekaert SA is gewijzigd in 2019. Voor meer informatie over de wijzigingen (2019 en 2020), en over activiteiten en de vergoeding van de Raad van Bestuur in 2019, kunt u Bekaerts Jaarverslag 2019 raadplegen.
(GRI 102-10)

Bekaert Group Executive

Het Bekaert Group Executive draagt de operationele verantwoordelijkheid voor de activiteiten van de onderneming en treedt op onder toezicht van de Raad van Bestuur. Het uitvoerend management team  wordt voorgezeten door de Gedelegeerd Bestuurder.

De samenstelling van het Bekaert Group Executive is in 2019 gewijzigd in lijn met de nieuwe organisatiestructuur. Voor meer informatie over de wijziging van de samenstelling in 2019, en voor de prestaties en de vergoeding van het Bekaert Group Executive in 2019 en 2020, kunt u Bekaerts Jaarverslag 2019 raadplegen.

(GRI 102-18 + GRI 102-10)

Interne controle en Enterprise Risk Management

Interne controle

Bekaerts interne controlemodel bestaat uit een aantal groepsprocedures voor de belangrijkste bedrijfsprocessen die wereldwijd toegepast worden. Bekaert heeft diverse middelen ter beschikking om de effectiviteit en de efficiëntie van het ontwerp en de werking van het interne controlemodel constant te bewaken.

Het interne-auditdepartement bewaakt de interne controleprestatie op basis van het globale model en rapporteert op elke vergadering van het Audit en Finance Comité. Het Governance, Risk and Compliance-Department rapporteert op elke vergadering van het Audit en Finance Comité over risico’s en nalevingsaangelegenheden.

Het BGE evalueert regelmatig de blootstelling van de Groep aan risico’s, de potentiële financiële impact daarvan, en de acties die vereist zijn om de blootstelling op te volgen en te beheersen.

Entreprise Risk Management

Op verzoek van de Raad van Bestuur en het Audit en Finance Comité heeft het management een permanent globaal enterprise risk management (‘ERM’) kader ontwikkeld om de Groep bij te staan bij het beheren van onzekerheid in Bekaerts waardecreatieproces.

Het kader bestaat uit de identificatie, beoordeling en prioritering van de belangrijkste risico’s waarmee Bekaert geconfronteerd wordt en van de voortdurende rapportage en controle van die belangrijke risico’s (waaronder de ontwikkeling en implementatie van risicobeperkende plannen).

De risico’s worden geïdentificeerd volgens vijf risicocategorieën: strategische, operationele, juridische, financiële en landspecifieke risico’s. De geïdentificeerde risico’s worden geclassificeerd op twee assen: waarschijnlijkheid en impact of gevolg. 

Er worden beslissingen genomen en actieplannen bepaald om de geïdentificeerde risico’s te beperken. Ook de evolutie van de risicogevoeligheid (afname, verhoging, stabiel) wordt geëvalueerd. 

Voor meer informatie over Enterprise Risk Management in 2019, kunt u Bekaerts Jaarverslag 2019 raadplegen.

(GRI 102-11)

Algemene informatie over duurzaamheidsrapportageprincipes

Dit rapport werd samengesteld volgens de GRI Sustainability Reporting Standards (Core optie). Global Reporting Initiative (GRI) is een non-profit organisatie die economische, milieugerelateerde en maatschappelijke duurzaamheid bevordert.

(GRI 102-54)

Bekaert werd opgenomen in het Ethibel Excellence Investment Register. Deze selectie door Forum Ethibel geeft aan dat het bedrijf beter presteert dan het gemiddelde in zijn sector op het vlak van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

In 2019 werd Bekaert ook erkend door opname in de Ethibel Excellence Index (ESI) Europe - een referentiecriterium voor toppresteerders op het vlak van maatschappelijk verantwoord ondernemen gebaseerd op Vigeo Eiris’ onderzoek - en in Kempen SRI.

In 2019 analyseerden de ratingagentschappen MSCI en ISS-oekom de ecologische, sociale en governance prestaties van ons bedrijf op basis van publiek beschikbare informatie. Hun rapporten worden gebruikt door institutionele investeerders en financiële dienstverleners. In 2019 ontving Bekaert een BBB-beoordeling in de MSCI ESG Ratings (bovengemiddeld) en een C- beoordeling (gemiddeld binnen de sector) van ISS-oekom.

Voor het derde jaar op rij kreeg Bekaert het gouden erkenningsniveau van EcoVadis toegekend, een onafhankelijk bureau voor duurzaam ondernemen waarvan de methodologie op internationale CSR-normen gebaseerd is. Het bureau stelt dat Bekaert deel uitmaakt van de top 3% van de door EcoVadis beoordeelde bedrijven in dezelfde sectorcategorie.

Als antwoord op de groeiende interesse doorheen de toeleveringsketen om rond de ecologische voetafdruk van activiteiten en logistiek te rapporteren, werkt Bekaert ook mee aan de bevragingen van CDP (voorheen gekend als het Carbon Disclosure Project) omtrent de klimaatverandering en de toeleveringsketen.

Lidmaatschappen en verenigingen

Bekaert beschikt over talrijke zakelijke lidmaatschappen, waaronder verschillende relevante bilaterale kamers van koophandel en algemene sectororganisaties, zoals Agoria, VOKA – Vlaanderen, Wire Association International en brancheoverschrijdende associaties zoals de Conference Board. Bekaert is ook lid van nationale werknemersverenigingen in alle landen waar Bekaert actief is.

(GRI 102-13)

Bekaert’s conflict free minerals-beleid en nalevingsplan

Het Bekaert-beleid inzake Conflict Free Minerals en nalevingsplan zijn beschikbaar op de website.