Gezondheid en veiligheid

In 2019 hebben we een doorbraak in onze veiligheidsprestaties bereikt. De inspanningen en toewijding om de veiligheid te verbeteren hebben echt hun vruchten afgeworpen. Hoewel elk ongeval of levensbedreigend risico op onze sites er één te veel is, zijn we trots op de vooruitgang die we met onze teams gemaakt hebben om een werkomgeving te creëren die niemand schade berokkent. 

"We doen geen toegevingen op vlak van veiligheid"

BeCare: een veilig Bekaert voor iedereen

We willen een werkomgeving creëren die niemand schade berokkent. We zijn vastberaden alles te doen wat nodig is om ongevallen op de werkvloer te voorkomen. BeCare, Bekaerts wereldwijde veiligheidsprogramma, is dé manier om dit voor elkaar te krijgen. Het richt zich op het creëren van een veiligheidscultuur met onderlinge afhankelijkheid, het promoten van risicobewustzijn, het uitschakelen van risicotolerantie en het investeren in de middelen en uitrusting die nodig zijn voor een veiliger werkomgeving.

Tijdens een intensieve training worden medewerkers vertrouwd gemaakt met een uitgebreide set van best practices op het gebied van veiligheid, leren ze onveilige situaties herkennen en oplossen, en ontdekken ze hoe ze kunnen bijdragen aan een omgeving waarin zorg voor veiligheid en voor elkaar centraal staat. BeCare heeft het gedrag in onze vestigingen en kantoren en tijdens ontmoetingen met onze businesspartners gewijzigd.

In 2019 hebben we dit wereldwijde programma voor uitmuntendheid op het gebied van veiligheid, dat we in 2016 hebben gelanceerd, verder uitgerold. Eind 2019 hadden meer dan 26 000 werknemers de training gevolgd. We zijn van plan om het proces tegen eind 2020 te voltooien.

Felt Leadership

Als onderdeel van het BeCare programma, hebben we Felt Leadership geïntroduceerd bij onze top leiderschapsteams en alle leiderschapsteams in de fabrieken. Felt Leadership is erop gericht om de bewustwording voor veiligheidsgerelateerde rollen en verantwoordelijkheden te verhogen. Tijdens workshops leren leiderschapsteams hoe ze voortdurend leiderschap kunnen opnemen en hoe ze engagement kunnen tonen in hun eigen teams. In 2020 zullen we Felt Leadership in gezondheid en veiligheid verder uitrollen naar alle brigadiers en voormannen wereldwijd. 

Veiligheidsstandaard voor uitrusting 

We zijn er ons van bewust dat, behalve de gedragscomponent, de veiligheid van uitrusting van het hoogste belang is in onze inspanningen om onze veiligheidsprestaties te vergroten. Daarom hebben we in 2019 een nieuwe veiligheidsstandaard voor uitrusting geïntroduceerd die de vereisten beschrijft waaraan alle nieuwe en bestaande uitrusting moet voldoen. Onze engineeringafdelingen starten hun ontwerpproces vanuit deze standaard bij het ontwikkelen van nieuwe machines. 

Bestaande uitrusting wordt vanaf 2019 gecontroleerd op veiligheidsgerelateerde risico’s met een nieuwe risicobepalingsmethode. Deze methode is een update van onze vorige evaluatietool en geeft prioriteit aan de risico’s met de zwaarste impact en de meeste kans om zich voor te doen. 

GRI 403-2

Regels die Levens Redden 

Bij Bekaert geloven we dat alle incidenten en letsels voorkomen kunnen worden. In overeenstemming met ons BeCare-veiligheidsprogramma, en om meer nadruk te leggen op veiligheid in specifieke situaties, hebben we eind 2018 de Regels die Levens Redden geïntroduceerd. De regels zijn eenvoudige do’s en don’ts in 10 gevaarlijke situaties die het hoogste potentieel hebben om dodelijk te zijn.

Ze zijn van toepassing op iedereen: werknemers, aannemers en bezoekers. Het naleven van deze regels is een voorwaarde voor tewerkstelling en toegang tot onze vestigingen. Het volgen van deze regels en anderen helpen om dit te doen zal levens redden. Daarom zijn er strikte maatregelen van toepassing voor wie de Regels die Levens Redden niet volgt.  

In de eerste maanden van 2019 hebben we meerdere trainingssessies georganiseerd om de Regels die Levens Redden te introduceren. Elke medewerker heeft één van de verplichte sessies gevolgd. De opleidingssessies informeerden iedereen over het belang van de regels, en de gedragswijziging conform de regelgeving werd besproken. Aan het einde van elke sessie ondertekende iedereen een certificaat als belofte om de regels na te leven. 

(GRI 403-2 + GRI 403-7)

Werkvergunning

Drie van de Regels die Levens Redden zijn gelinkt aan taken waarvoor een werkvergunning verplicht is. Een werkvergunning is een taakspecifiek document dat gespecialiseerde personen de toestemming geeft om gevaarlijke niet-routineuze taken uit te voeren die niet beschreven worden in een standaard uitvoeringsprocedure. Werkvergunningen werden voorheen al gebruikt in onze fabrieken, maar in 2019 hebben we een standaardprocedure voor de hele groep ontwikkeld die alle vestigingen moeten volgen. Voorbeelden van activiteiten waar een werkvergunning voor nodig is zijn onder andere werken op hoogtes, werken in besloten ruimtes en werken bij hoogspanning. 

De Regels die Levens Redden zijn niet alleen van toepassing op de werkplek, maar ook thuis en in andere situaties en zeker op de weg.   

Een gezonde werkomgeving

Naast de initiatieven van BeCare om veiligheidsrisico’s te elimineren, streven we ook naar een gezonde werkplek voor onze werknemers.

Er wordt binnen het bedrijf speciale aandacht besteed aan het omgaan met en opslaan van chemicaliën. Een centrale databank houdt alle chemicaliën bij die in onze fabrieken gebruikt worden en er gelden strenge gezondheids- en veiligheidsrichtlijnen voor alle werknemers. Werknemers die worden blootgesteld aan potentieel gevaarlijke materialen doorlopen elke zes maanden een verplichte medische controle. (GRI 403-3)

Bij Bekaert volgen we de EU REACH-regelgeving nauwlettend om naleving te garanderen. 

Wij werken samen met onze leveranciers om hun REACH-naleving te verifiëren in het toeleveringsproces van grondstoffen. Bovendien identificeren we mogelijk zorgwekkende stoffen om een proactieve uitfasering op te starten. In het geval we belangrijke regionale verschillen identificeren op het vlak van gevarenclassificatie en blootstellingslimieten, passen we onze eigen bedrijfsspecifieke gevarenclassificatie en blootstellingslimieten toe die moeten worden nageleefd als er geen strengere regelgeving van toepassing is. (GRI 403-7)

Wij controleren werkomstandigheden zoals lawaai, stof en temperatuur en zijn een stappenplan voor verdere verbeteringen aan het uitwerken en implementeren. In onze nieuwe investeringen houden we rekening met zeer strikte normen op vlak van werkomstandigheden. (GRI 403-6)

Alle medewerkers en onderaannemers die wereldwijd in de fabrieken van Bekaert werken, dragen de aangeboden veiligheids- en gezondheidsuitrusting om de risico’s op verwondingen en gezondheidsschade te vermijden. Deze omvat uniformen, stoffilters, oog- en gehoorbescherming, en hijs- en takelapparatuur om spoelen, rollen en paletten ergonomisch te heffen en te verplaatsen.

Bekaert brengt een programma ten uitvoer om de uitstoot van heftrucks en andere bedrijfsinterne voertuigen in de fabrieken te vermijden. Er worden geen leasecontracten verlengd of nieuwe aankopen gedaan van heftrucks met dieselmotor, tenzij er geen alternatief is. 

(GRI 403-3)

Gebeurtenissen na balansdatum: acties die we ondernomen hebben in verband met het coronavirus  

Sinds de uitbraak van het coronavirus in China aan het begin van 2020 heeft Bekaert maatregelen genomen om potentiële besmetting binnen onze fabrieken en kantoren te vermijden, en om onze verantwoordelijkheid als werkgever te nemen om al het nodige en mogelijke te doen om de gezondheid van onze mensen wereldwijd te garanderen. We hebben lessen getrokken uit de doeltreffende acties in China en een internationaal crisiscomité opgezet om de acties te bepalen en uit te voeren in al onze sites wereldwijd. In navolging van overheidsregels of als preventieve maatregel hebben we tijdelijk sites gesloten waar we de ‘social distancing’ niet konden handhaven of waar niet voldoende persoonlijk beschermingsmateriaal ter beschikking was. Door middel van telewerk- en andere interne communicatiehulpmiddelen hebben we ons personeel wereldwijd op de hoogte gehouden van de voortdurend wijzigende situatie en geïnformeerd over persoonlijke hygiëne.

Internationale Gezondheids- en Veiligheidsweek

In september 2019 organiseerde Bekaert haar 12e Internationale Gezondheids- en Veiligheidsweek.

Met deze editie wilden we terug blikken op de implementatie van de Regels die Levens Redden en te evalueren wat we tot dusver bereikt hadden en welke acties we nog moeten ondernemen. Iedereen nam de tijd om te reflecteren of zijn werkomgeving en zijn gedrag in lijn zijn met de Regels die Levens Redden. Elke locatie moest een gap-analyse uitvoeren ten opzichte van een checklist die alle maatregelen omvat die een locatie moet nemen om in lijn te zijn met de betrokken regels. Indien nodig werd een actieplan opgesteld. Terwijl de gap-analyse de focus legde op de werkomgeving hebben we ook een zelfevaluatie gelanceerd die mat of de Regels die Levens Redden al deel uitmaken van ieders werkgedrag. 

Bekaert-fabrieken wereldwijd wisselden video’s met best practices uit, maatregelen die ze genomen hadden om in lijn te zijn met de Regels die Levens Redden, waarschuwingen voor potentieel gevaarlijke situaties, en veiligheidstips en -tricks in het algemeen. De video’s gaven iedereen de kans om te leren uit ervaringen van collega’s en om bewustwording te creëren voor levensbedreigende situaties.

(GRI 403-4)

We hebben ook een animatievideo gelanceerd die de Regels die Levens Redden uitlegt. De video kan gebruikt worden tijdens informatiesessies voor nieuwe medewerkers, als opfrissing voor medewerkers, om aan bezoekers te tonen en om aannemers op te leiden.  

Veiligheidscijfers

(GRI 403-2)

Bekaert (met uitzondering van BBRG) heeft op groepsniveau een OHSAS-certificering waar 40% van onze fabrieken deel van uit maakt. (GRI 403-1)

Gemiddeld volgde elke werknemer 5 uur veiligheidstraining in 2019. (GRI 403-5)

In 2019 daalden zowel de gerapporteerde incidentsgraad TRIR (Total Recordable Incident Rate) als  de frequentiegraad (LTIFR) in vergelijking met 2018. De gerapporteerde incidentsgraad daalde met 22%. 

Het is vanzelfsprekend dat we dodelijke ongevallen of ongelukken met levensingrijpende verwondingen willen vermijden. In 2019 waren er 9 zware letsels in de Bekaert groep, één meer dan in 2018, wat samen met de daling van het totale aantal gepresteerde uren zorgde voor een stijging van de SI graad (SI = serious injuries of zware lestels). Onze ambitie is om zware letsels uit te sluiten tegen 2025.  

In 2019 hadden 24% van de ongevallen het potentieel om levensingrijpende gevolgen te hebben, een daling tegenover de 27% in 2018. We blijven verder inspanningen leveren om het percentage gerapporteerde incidenten dat het potentieel heeft om zware letsels te veroorzaken, te verminden.   

44% van de ongevallen die bij Bekaert voorkomen, veroorzaken letsels aan handen en vingers. Hoofd- en nekblessures gelden voor 20%, bovenste ledematen voor 15%. Bij veiligheidsprocedures en tijdens veiligheidsopleidingen wordt speciale aandacht besteed aan het voorkomen van dit type letsels.

(GRI 403-9)
 
(GRI 403-9)

     

(GRI 403-9)

SI-graad Bekaert Gezamenlijk (geconsolideerde vestigingen + joint ventures): SI (Serious Injuries = zware letsels) per miljoen gewerkte uren

SI-graad Bekaert Gezamenlijk
2017 2018  2019
  0,118 0,112 0,128

(GRI 403-9)

SI-graad Bekaert geconsolideerde vestigingen: SI (Serious Injuries = zware letsels) per miljoen gewerkte uren

SI-graad Bekaert geconsolideerde vestigingen
2017 2018  2019
  0,135 0,128 0,131

(GRI 403-9)

Letsels per regio

Groepsdata per regio LTIFR(1) Totaal (Bekaert payroll medewerkers + aannemers(*))
LTIFR(1) Bekaert payroll medewerkers
LTIFR(1) Aanemers SI graad(2) Totaal (Bekaert payroll  medewerkers + aannemers) SI graad(2) Bekaert payroll medewerkers SI graad(2) Aannemers TRIR (3) Totaal (Bekaert payroll  medewerkers + aannemers) TRIR(3) Bekaert payroll medewerkers TRIR(3) Aanemers
EMEA 7,83 7,67 9,04  0,25 0,21 0,53 10,55 10,60 10,10
Latijns Amerika 2,91 3,31 1,51 0,11  0,00 0,51 3,59 4,03 2,02
Brazilië (JV) 0,95 1,17 0,38 0,11 0,15 0,00  2,22 2,48 1,53
Noord-Amerika 8,37 8,48 6,90 0,25 0,00 3,45 23,63 24,38 13,80
Pacifisch Azië 0,63 0,59 0,75 0,06 0,04 0,13 1,39 1,40 1,37

*Aannemer = medewerker van een leverancier die vooraf gedefinieerde taken op regelmatige basis op onze sites uitvoert. Dit omvat onder andere, maar is niet beperkt tot, medewerkers van schoonmaakbedrijven, veiligheidsdiensten, tijdelijke tewerkstellingskantoren (interimkrachten). 

Letsels per geslacht mannen vrouwen
  2018 2019  2018 2019
LTIFR(1) 4,97 3,57 2,20 1,78
SIF graad(2)   0,14 0,08 0,00 0,16
TRIR(3)  8,28 6,16 3,89 2,92

(1) LTIFR: Lost Time Incident Frequency Rate: aantal ongevallen met werkverlet per miljoen gewerkte uren.
(2) SI-graad:  Serious Injuries: aantal ongevallen met levensveranderende letsels per miljoen gewerkte uren.
(3) TRIR: Total Recordable Injury Rate: aantal ongevallen per miljoen gewerkte uren.

(GRI 403-9)

Veiligheidskampioenen in geconsolideerde vestigingen

In 2019 hadden 18 vestigingen sedert meer dan 1 jaar geen veiligheidsincidenten.

Eind 2019 introduceerde Bekaert de Leadership & Excellence Awards. Deze awards zetten teams of individuen in de kijker die onze prestatiegedreven cultuur ondersteunen en versterken met hun buitengewone inspanningen en bijdrages. Een van de categorieën is uitmuntendheid op vlak van Veiligheid, Gezondheid en Milieu, met de bedoeling een langdurige  veiligheidsprestatie, een bewezen ommekeer of doorbraak, of een innovatieve aanpak in VG&M bekwaamheidsverbetering door middel van gerichte acties, te erkennen. Teams uit drie Bekaert-vestigingen waren genomineerd: het team van onze Bekaert New Materials-fabriek in Suzhou (China) voor de enorme vooruitgang zonder werkongevallen in de voorbije twee jaar;Prodalam, één van onze dochtermaatschappijen in Chili voor een duidelijke veiligheidsverbetering, leiderschap en sterke toewijding; en China Bekaert Steel Cord in Jiangying voor de sterke veiligheidsresultaten op de werkvloer in 2019.

Gezondheids- en veiligheidscommissies

Alle medewerkers zijn vertegenwoordigd in formele gezondheids- en veiligheidscommissies bestaande uit managers en medewerkers. Zij helpen het toezicht op gezondheids- en veiligheidsprogramma’s op het werk op te volgen en geven advies hierover. 
(GRI 403-4)

Bekaert heeft alle noodzakelijke maatregelen, beleidslijnen, procedures en processen voor conformiteit met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR), waaronder de medische gegevens met betrekking tot personeel geïmplementeerd.
(GRI 403-3)