Download pdf Contacteer ons

Onze medewerkers

Als bedrijf en als individuen handelen we met integriteit en houden we ons aan de hoogste normen van zakelijke ethiek. We bevorderen gelijke kansen, koesteren diversiteit en willen een risicovrije werkomgeving creëren die niemand schade berokkent. Onze waarden zijn verankerd in onze cultuur en verbinden ons als het One Bekaert-team. 

We handelen integer · Wij verdienen vertrouwen · Wij zijn niet te stuiten!

(GRI 102-16)

 

Diversiteit bevorderen

Bij Bekaert geloven we dat samenwerken tot betere prestaties leidt. Als een echt globaal bedrijf stimuleren we diversiteit op alle niveaus van de organisatie. We zien het als een belangrijke bron van kracht voor onze onderneming. Het gaat hierbij niet alleen om diversiteit op het gebied van nationaliteit, culturele achtergrond, leeftijd of geslacht, maar ook op het gebied van vaardigheden, businesservaring, inzichten en standpunten.

Bekaert biedt tewerkstelling aan mensen in 44 landen over de hele wereld en van 50 verschillende nationaliteiten. Deze diversiteit wordt weerspiegeld op alle niveaus van de organisatie en in de samenstelling van de Raad van Bestuur.

Diversiteit nationaliteiten

(GRI 405-1)

 

DIVERSITEIT NATIONALITEITEN 31 december 2019        
  #Mensen #Nationaliteiten #Niet-Native(1) % Niet-Native
 RAAD VAN BESTUUR 13 6 5 38%
 Bekaert Group Executive (BGE) 9 8 7 78%
 Senior Vice Presidents 13 3 2 15%
 Next leadership level (2) 93 17 41 44%
 TOTAAL LEADERSHIP TEAM 115 28 50 43%

(1) Niet-native = van een andere nationaliteit dan die van de hoofdzetel (België)

(2) Next leadership level = managers van niveau B13 en hoger met uitzondering van BGE en Senior Vice Presidents (Hay-classificatiereferentie)

Genderdiversiteit

(GRI 405-1)

GENDERDIVERSITEIT 31 december 2019  
   #Mensen Mannen Vrouwen
Arbeiders
21 285
94%
6%
Bedienden
5 489
69%
31%
Management
1 637
81%  19%
TOTAAL BEKAERT MEDEWERKERS
28 411
89%  11%

Het productiekarakter van Bekaerts activiteiten verklaart de voornamelijk mannelijke populatie, in het bijzonder bij operatoren.

Bekaert hanteert een wervings- en promotiebeleid dat gericht is op het gestaag verhogen van diversiteit, inclusief genderdiversiteit. Zie het Jaarverslag 2019 (hoofdstuk ‘Verslag van de Raad van Bestuur: Corporate Governance’) voor informatie over genderdiversiteit in de Raad van Bestuur.

Genderdiversiteit in de Raad van Bestuur en het topmanagement van Bekaert:

GENDERDIVERSITEIT 31 december 2019   
   #Mensen Mannen Vrouwen
RAAD VAN BESTUUR
13
62%
38%
Bekaert Group Executive (BGE)
9 89%
11%
Senior & next leadership level(1)
106
78%  22%
TOTAAL LEADERSHIP TEAM
115
80%  20%

(1) Senior Vice Presidents en managers op niveau B13 en hoger (Hay-classificatiereferentie) met uitzondering van BGE

In 2025 wil Bekaert op topmanagementniveau een genderdiversiteitsratio van 33% verzekeren.

(GRI 405-1)

Age diversity in Bekaert’s highest governance bodies:

LEEFTIJDSDIVERSITEIT 31 december 2019   
   #Mensen 30-50 jaar  Leeftijd >50 jaar
RAAD VAN BESTUUR
13
31%
69%
Bekaert Group Executive (BGE)
9
44%
56%

(GRI 405-1)

Personeelsgerelateerde data:

Segment
 
  EMEA Noord-Amerika Latijns-Amerika Pacifisch Azië TOTAAL
Arbeiders 6 176 1 296 4 785 9 028 21 285
Mannen 5 402 1 235 4 667 8 724 20 028
Vrouwen 774 61 118 304 1 257
Bedienden 1 625 309 1 614 1 941 5 489
Mannen 1 077 197 1 036 1 501 3 811 
Vrouwen 548 112 578 440 1 678
Management 654 139 259 585 1 637
Mannen 534 115 220 454 1 323
Vrouwen 120 24 39 131 314
Totaal mannen 7 013 1 547 5 923 10 679 25 162
Totaal vrouwen 1 442 197 735 875 3 249
EINDTOTAAL 8 455 1 744 6 658 11 554 28 411

De meeste werknemers van Bekaert hebben een vast contract. Werknemers met een tijdelijk contract staan doorgaans op de loonlijst van externe organisaties (Speciale Economische Zones, interimkantoren) en zijn bijgevolg niet inbegrepen in de Bekaert-aantallen.   

96% van de Bekaert-medewerkers werkt voltijds. 

(GRI 102-8)

Respect voor mensenrechten 

Bekaert voldoet aan nationale wetgevingen en collectieve arbeidsovereenkomsten. Bekaert respecteert de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en de verdragen en aanbevelingen van de Internationale Arbeidsorganisatie. 

We respecteren de rechten en waardigheid van elke werknemer. We bevorderen gelijke kansen en discrimineren geen werknemers of sollicitanten op basis van leeftijd, ras, nationaliteit, sociale of etnische afkomst, geslacht, fysieke handicap, seksuele voorkeur, godsdienst, politieke voorkeur of vakbondslidmaatschap. We erkennen en waarderen de culturele identiteit van onze teams in alle landen waar we actief zijn en zaken doen.

De werving, verloning, toepassing van arbeidsvoorwaarden, training, promotie en loopbaanontwikkeling van onze medewerkers gebeurt enkel op basis van beroepskwalificaties.

(GRI 102-12)

Gedragscode

Conform ons aanwervingsbeleid ontvangt elke nieuwe medewerker een exemplaar van onze Gedragscode met daarin onze principes en het gedrag dat wij van al onze medewerkers verwachten.

Onze Gedragscode omvat onder andere belangrijke punten met betrekking tot mensenrechten, kinderarbeid en gedwongen arbeid, en anticorruptiebeleid & -procedures. De code bevat ook de procedures om een integriteitsprobleem te melden. In 2019 hebben we wereldwijd een interne campagne gelanceerd om onze medewerkers te informeren over de Gedragdscode. 

CoC

Functionele groepen (zoals de aankoopfuncties) kregen ook bijzondere trainingsprogramma’s over de gedragscode en over anticorruptie en anti-omkoping beleidslijnen. 
Bovendien doet de afdeling Group Internal Audit regelmatig audits op de naleving van de respectieve beleidsregels en procedures en beveelt deze correctieve acties aan waar nodig. Alle beleidsregels zijn beschikbaar op het Bekaert Intranet. 

In 2019 hebben we het jaarlijkse proces van engagementhernieuwing voor de Bekaert Gedragscode herhaald en verder uitgebreid. Alle managers over de hele wereld en alle bedienden met toegang tot het wereldwijde online leerplatform van Bekaert dienen jaarlijks de Bekaert Gedragscode te lezen, een test af te leggen over situaties omtrent bedrijfsethiek en hun engagement voor de beginselen van de Code te herbevestigen. Bedienden die (nog) geen toegang hebben tot de online tool, moesten een formulier ondertekenen om aan te geven dat ze de Gedragscode naleven.

100% van de managers en 100% van de bedienden heeft zijn engagement voor de Gedragscode in 2019 verlengd.

Ons doel is om alle managers en bedienden elk jaar hun engagement voor de Gedragscode te laten hernieuwen en om alle arbeiders wereldwijd te trainen in de principes van de Gedragscode tegen eind 2020.

(GRI 102-16 + GRI 205-2 + GRI 408-1 + GRI 409-1)

Prestatiebeoordelingen

Om sterke prestaties, inzet en voortdurende ontwikkeling van al onze medewerkers te stimuleren, worden de doelstellingen van de groep omgezet in team- en persoonlijke doelstellingen.

Het performantieopvolgingsproces omvat persoonlijke ontwikkelingsbeoordelingsgesprekken, transparantie, feedforward en leiderschapsgedrag.

Bekaert heeft een People Performance Management (PPM)-programma ontwikkeld en uitgerold. PPM  is onze manier om de prestaties van mensen te beoordelen en te bekijken hoe we onze doelen in de toekomst beter kunnen bereiken. Als zodanig maakt PPM deel uit van een grotere inspanning om een veel meer prestatiegerichte organisatie te worden.

De nieuwe prestatiemanagementaanpak is mogelijk door: een duidelijke afstemming van team- en individuele doelen met de businessprioriteiten; het regelmatig sturen en coachen van prestaties; een billijke erkenning in lijn met de bereikte prestaties; en betere tools waarmee medewerkers hun prestaties en feedforward-acties gedurende het jaar kunnen bijhouden. Het programma werd gelanceerd in het begin van 2019 en vervangt de voormalige Personal Development Review.

Percentage medewerkers dat een prestatiebeoordeling kreeg in 2019 (1):
MEDEWERKERS CATEGORIE  PERCENTAGE
Managers 100%
Bedienden 100%
Arbeiders 90%

(1): Exclusief BBRG & joint ventures

(GRI 404-3)

"Hoe we de toekomst veranderen is veel productiever dan het verleden te evalueren"

Vergoedingen en voordelen

We bieden concurrentiële salarissen en beloningen om het financiële, fysieke en algemene welzijn van onze medewerkers en hun gezinnen te verbeteren. Ons aanbod verschilt van land tot land en is veelal afgestemd op het socialezekerheidsbeleid in het betreffende land. Wij bieden een heel scala aan personeelsvoordelen, waaronder pensioenuitkeringen, ziektekostenregelingen, beloningen voor langdurig dienstverband, arbeidsongevallen-/invaliditeitsverzekering en betaald verlof. Zie onderdeel 6.15 van het Jaarverslag voor gedetailleerde informatie over personeelsvoordelen.

(GRI 201-3)

Verloningselementen voor fulltime en parttime medewerkers per belangrijke bedrijfslocatie (> 1000 medewerkers):

(GRI 401-2 + GRI 403-6)

Voordeel België Slovakije China Chili VS  Indonesië
Levensverzekering Ja
Ja
Ja Ja Ja
Ja
Gezondheidszorg Ja
No Ja
Ja Ja
Ja
Invaliditeitsverzekering Ja Ja Ja Ja Ja
Ja
Ouderschapsverlof Ja Ja Ja Ja Ja
Ja
Pensioenregeling Ja Ja Ja Ja Ja
Ja
Aandeelhouderschap Nee Nee
Nee
Nee
Nee
Nee

Deze voordelen worden niet aan tijdelijke werknemers (‘interim-medewerkers’) toegekend, omdat zij niet op de loonlijst van Bekaert staan.

Beëindiging en ontslagvergoeding 

Bekaert heeft in 2019 verschillende vestigingen gesloten of geherstructureerd. Het management implementeert dergelijke maatregelen alleen wanneer andere opties om de prestaties te herstellen met het oog op het veiligstellen van een duurzame, winstgevende toekomst, mislukt of niet bestaande zijn.

In 2019 heeft Bekaert herstructureringen aangekondigd en uitgevoerd in België, Brazilië, Ecuador, de Verenigde Arabische Emiraten, Maleisië en de VS. 

Bij de uitvoering van dergelijke maatregelen streeft het management ernaar de sociale impact voor de betrokken werknemers te beperken door middel van herindustrialisatie, hulp bij hertewerkstelling en een billijke ontslagvergoeding.

In België bijvoorbeeld, was meer dan de helft van de medewerkers die getroffen werd door de herstructurering van oktober 2019, opnieuw tewerkgesteld per eind februari 2020.

Meer informatie over de recente herstructureringprogramma’s van Bekaert wordt beschreven in het Jaarverslag 2019.